21 Mayıs 2011 Cumartesi

Şiiri Tanımlamak, Okumak ve Anlamak Üzerine

.


Şiirle ilgilenenlerin bildiği gibi, şiirin, derli toplu, herkesi, daha çok da şairleri tatmin edecek genel bir tanımı yapılamamıştır. Melih Cevdet Anday, “...çıkar yolun, şiiri tanımlamaktan vazgeçmek olduğunu, tanımın akıl işi, şiirin ise aklı dışı olduğunu” yazmıştır. Anday; Adam Yayınları’ndan çıkan, 1984 tarihli “Akan Zaman Duran Zaman” adlı yapıtının 131. sayfasındaki “Şiirin Sürekliliği” başlıklı yazısında da, şiiri bu kez; “bilinen sözcüklerle bilinmedik sözler kurmak; bilinen sözlerle bilinmedik imgeler yaratmak” biçiminde tanımlamıştır. Kaynak aldığım bu yazısında Anday, haklı olarak, “şiir kadar değişik tanımları kaldıran başka bir sanat yoktur belki de” demektedir. Şiirin tanımı üzerine kaleme alınan iyi niyetli yazılar da, sonunda, gelişme bölümlerinde verilen örnek, açıklama ve yorumlarla şiirin tanımının neden yapılamadığına değin yazılara dönüşüyor çoğu kez... Prof.Doğan Aksan; tanım savında bulunmaksızın, şiirin özelliklerini kapsayan şöyle bir “çerçeve” yaklaşımı veriyor bize: “Şiir; gerek içerik, öz, gerekse söze dönüştürme, sunuluş açısından özgün, etkilemeye, duygulandırmaya yönelik, yaratı niteliği taşıyan bir söz sanatı ürünüdür”(Aksan, Doğan(1993), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, s.8, Şafak Matb. Ank.). Charles I. Stevenson’da, Aksan gibi, tanımlamaktan ziyade, şiirin özelliklerini saptamaya çalışmıştır. Bu araştırmacının şiir için belirlediği tanımsal özellikler şunlardır: “Ritmik düzenlilik, ölçü, uyak, ses yapısı üzerindeki vurgu, mecazlı dil, heyecan yaratıcı türden birçok anlambirim içeren bir anlam alanı”( Stevenson, Charles I. (1957), On What is a Poem?, the Philosophival Review, cilt:66, s.328-362).


Anlaşıldığı üzere, şiirin neliği konusunda net bir tanım bulmak neredeyse olanaksızdır. Lise edebiyat kitapları, yardımcı ders kitaplarında da öğretime yönelik ve testler açısından yapılmış kimi tanımlar vardır elbette. Ancak, şiirin ne olabileceğine ilişkin eğitsel soruları yanıtlamak amacıyla verilen bu tanımların çoğu belirsiz, tek yanlı, öznel ve karmaşıktır. Wittgenstein’ın anlama değin yaklaşımının şiirin tanımlanması bağlamındaki kimi güçlükleri giderebileceğini düşünüyorum. Yazımın ana konusu asıl bu özellikle... Şiirde gizemli bir yan var ne de olsa... Ancak bu gizemlilik onun gerçek bir özelliği olmasa da; tanımlanamamasından ve sezgisel oluşundan kaynaklanıyor kanımca. Tıpkı iyice bilemediğimiz, açıklayamadığımız olgularda gizemli yanlar bulmamız gibi… Şiirin net bir tanımı yapıldığında gizemli yanı da ortadan kalkabilir ama bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini düşünmekten memnun olduğumu burada söylemeliyim hemen. Şiirin gizemliliğinden, özellikle sezgisel yanından hoşlanıyorum. Öte yandan, bilimsel yazın araştırmalarında kullanılan kavramların açık seçik ve işlevsel olmaları gerektiği de açıktır. Buna karşın, çok sayıda yazınsal metnin kavram kargaşası içinde olduğunu, bu metinlere yönelik eleştirel yaklaşımlar arasında da kavram ve terimlerden kaynaklanan anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların bulunduğunu görüyoruz. Edebiyat biliminin özgün ve tartışmasız, kavramlar konusunda uzlaşılmış, genel kabul gören bilimsel bir dili olabilmelidir. En azından edebiyat bilimi olacaksa böylesi bir üst dil gereklidir. Bu konu daha derinlemesine yapılacak akademik bir çalışmayı gerektiriyor.Wittgenstein’ın yaklaşımı bağlamında bir kavramın anlamı, onun kullanımında, yani kişilerin o kavramı belleklerinde tutup, konuşma ve yazmada, yaptıkları iş sırasında kullanmalarında ortaya çıkmaktadır.Burada işlevsellik önemlidir. Bir sözcüğün; özünde, temel, değişmeyen bir anlamı yoktur. Onun tüm anlamları toplumsal kullanımı sırasında ortaya çıkmaktadır. Sözcük anlamları, sözcüğün toplumsal kullanımlarıdır aslında. Anlam insanların birbiriyle ilişkilerinden doğar. Pratikle ilgilidir. Bu nedenle toplumsal bir olgudur anlam. Bir sözcüğün anlamının belirlenmesi de insanların toplumsal olarak onu nasıl kullandıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Akılda var olduğu düşünülen anlamsal bir özü yoktur sözcüğün.Sözcüklerin anlamlarının neden öyle belirlendiği de felsefi bir sorun. Örneğin: neden ekmek sözcüğünün anlamı ekmek de başka bir şey değil? Ekmek anlamı en önce nasıl oluşmuş gibi... Anlamda iki öğe; gönderge(reference) ve anlam(sense) yer alır. Şiir kavramı da toplumsal dünyada genel olarak şiir adı verilen görülebilen bir özellikler kümesine gönderme yapar. Bu, zihinde damıtılmış bir olgu olmayıp şiirin özüdür; kavramın anlamıdır. Kuşkusuz, şiire değin göndergeler silsilesini denetleyen bir kavramsal anlam vardır. Biz bu anlamı biliriz. Bu anlam, şiir denildiğinde temel olarak az çok anladığımız, aklımızda kavramın doğurduğu temel niteliklerdir. Bu nitelikler sayesinde bir metni gördüğümüzde ona şiir diyebiliriz. Wittgenstein bu belirleyici nitelikleri “ölçüt”(criteria) olarak adlandırmıştır. Bu ölçüt ya da ölçütler, kamusal denetim ve toplumsal süreç tarafından pratikte belirlenen bir olgudur. İnsanın kendi içinde olan ve düşünerek keşfettiği bir olgu değildir. Doğuştan gelen bir şiir kavramı ve tanımı yoktur zihnimizde. Şiirin varlığını, annemizin dilinden, tekerlemelerden, çocuk şarkılarından yavaş yavaş uzunca bir süreç içinde öğreniriz. Şiir, temelde bir dil olgusudur çünkü.Bir kavrama anlamını sağlayan nedir? Bir kişi “şiirin anlamı” şudur derse, bu kişi ya da bir başkası “şiir” denildiğinde ne anlaşılması gerektiğini, yani sözcüğün tanımını, ne anlamda kullanılması gerektiğini belirlemiş olacaktır. Bu olgu kendine göre bir tanım sunmak ya da koşullandırıcı bir tanım koyma işlemidir. Tanımı önerenin, güncel konuşmada(pratikte) bu tanım değişikliğinin yararını göstermesi de gerekir. Edebiyat eleştirmenleri, örneğin, “trajedi”, “ironi” gibi sözcüklerin ortak kullanımdan farklı bir anlamı belirledikleri zaman yaptıkları da budur. “Şiir, her anlamlı yapı gibi anlatım ve içerik düzlemlerinden oluşan bir bütündür. Şiirin ne olduğunu söyleyebilmek için salt anlatımından ya da salt içeriğinden söz edemeyiz. Şiiri oluşturan, anlatımını ve içeriğini düzenleyen öğeler arasındaki ilişkilerdir. Göstergebilimsel bir şiir çözümlemesinin asıl amacıysa, anlatımın biçimini dikkate alarak içeriğin biçimini anlamlandırmak ve buradan kalkarak şiirin bütün düzeylerindeki genel kuruluşunu “yeniden yaşamaktır”.(Rifat, Mehmet(1997), Gösterge Avcıları, s.21, Om, İst.).Burada önemli olan, kişilerin pratikte şiir sözcüğünü kullanımıyla, özgül olarak yazınsal söylemde şiir kavramını nasıl kullanıldıklarını belirlemek ön plana çıkmaktadır. Yazın eleştirmenleri şiir sözcüğünü yazarken ve konuşurken hangi anlamda kullanmaktadır? Bu soruyu sorarken şiirin değişmez ve mükemmel anlamına ulaşmaya çalışmak amacında değilim elbette. Yazıda ve konuşmada şiir derken neyi kastettiğimize yardımcı olacak ölçütleri belirlemenin peşindeyim. Şiir denildiğinde hepimizin farklı bir bakış açısına sahip olduğumuz yadsınamaz bir gerçektir. Şiir, Wittgenstein’ın kavramları anlamında, popüler ve ortak eleştirel kullanımda anlamlar ailesi olarak düşünülmesi gereken bir kavramdır. Anlamlar ailesi içindeki kavramlar, gerekli ve yeterli özelliklere sahip olmayan kavramlar olarak nitelendirilirler ve bu kavramların anlamlarını katı biçimde sınırlandıran nitelikleri içermezler. 16.yy. Fransa’sının “vilanel” türü şiirini düşünebiliriz burada.Vilanel’de biri açık ikisi kapalı uyaklar ve yinelenen dizelerin belirli bir biçimi vardır. Tüm vilaneller bu biçime sahiptir. Başka bir anlatımla, “bu biçime sahip olan şiirler vilaneldir” denir. Buna göre vilanel şiir bir anlamlar ailesi değildir. Öte yandan, pastoral terimi bir şiirde pastoral öğelerin bir listesiyle gerçekleşir. Çobanlar, idilik bir varoluşun portresini çizer. Bununla birlikte balıkçıları konu alan “egloglar”da da pastoral öğeler bulabiliriz. Bu özelliklerin bulunduğu şiirler pastoral olabilir ama bu niteliklerin hiçbirisi katı ve tam olarak belirleyici değildir. Pastoral kümeye dahil olan şiirlerle olmayanlar arasında kesin bir çizgi yoktur. Pastoral şiirin belirli sayıda sabit öğesi yoktur. Tartıştığım şu, şiir pastoral gibi çok yönlü ve özelliklidir; vilanel gibi özellikleri tam olarak saptanmış bir yazınsal tür değildir. Bu nedenle neyin şiir olduğu daima tartışmalıdır ve şiirin özellikleri bakımından tam olarak bir şey söylenemez.Şiir anlamlar ailesinde yer alan bir kavramdır demek ne anlama geliyor? Şiirin, onu şiir olarak adlandırabilmemiz için herkesçe bilinen ve kabul edilen tam bir niteliğe ve nitelikler kümesine sahip olmadığını biliyoruz. Her metin, her şey şiir değildir doğal olarak. Kabaca, trafik işaretlerini ve tarih kitaplarını şiir olarak adlandıramayız örneğin. Şiirde asıl olan “öykülemek” değil, sözcükler arasında kurulacak ‘şiirsel yüktür’; Braque’ın sözüyle “anektodik” değil, “poetik” olandır.(Süreya, Cemal(1992), Folklor Şiire Düşman, s.23-24, Can, İst.) Şunu söylemek istiyorum: Bir özellikler, anlamlar ailesi vardır. Veri bir metinde onların iyi temsil edildiğini gördüğümüzde o metni şiir olarak adlandırırız: Bu özellikler şunlar olabilir, ölçü, imge, sözel anlamlar ve bilinen sentakslar, insan heyecanlarını keşfetmek, dizelerin başında büyük harfler vb... Bu betimleme ve anlatımlar, aşağı yukarı, çok sıradan bir okuyucunun şiir derken ne anladığına uygundur denilebilir. Basitçe, sıradan okur, veri bir metin ölçülü, uyaklı ise ona şiir demektedir. Oysa, ölçülü düz yazılar olabileceği gibi, ölçüsüz, özgür koşuk şiir örnekleri de vardır. “Şiirin yapısını ölçüden, uyaktan başka yerde aramak gereklidir. Çünkü, ölçü de uyak da bizi aldatabilir, yapısız olan bir şiiri bize yapılı olarak gösterebilir, böylece de gerçekte anlamadığımız bir şiiri anladığımız sanısına kapılırız. Çünkü, bir şiirin anlamı da şiirin yapısından başka bir şey sayılmamalıdır. Bir ev, bir fabrika, bir tiyatro yapısı karşısında, ‘Ben bunun anlamını kavrayamadım’ demek, biçimini anlayamadım demektir. Bunun gibi, şiirin biçimi, yapısı da onun anlamın,ı gerçek anlamını belirtir, ortaya koyar... Yapı, biçim kaygısı taşımayan bir şiir, anlamlı da olsa bize bir şey söylemez, onun şiirce bir sözü yok demektir”(Anday, M.C.(1975), Sosyalist Bir Dünya,s.316-322, Çağdaş Yay., İst.).Şiirin açık ve doğru evrensel bir tanımını bulabilmemizin olanaksızlığına karşın, bir metnin şiir olduğunu kesin olarak saptayabilmek için hangi özellikler bütününü aramalıyız bunu bilebiliriz. Şiiri tanımlamak için belleğimizde özellikler aramak yerine, dışarıya, yani şiir okur-yazarlarına(şairlere), gerçek okurlara, göstergebilim yorumcularına, yapısökümcülere ve eleştirmenlere bakmalıyız. Çağımızda şiir “açıklanmıyor” artık, söyledikleri ve söylemedikleriyle çözümleniyor, yorumlanıyor ve anlamlandırılıyor. Okuru tarafından bir biçimde yeniden kuruluyor, inşa ediliyor. Şiir terimini kullananlar, bir seri dar ölçütleri göz önünde bulundurarak bir metne bu şiirdir demektedir. Bir şiir, ölçülü olmalı, yazarının derin duygularını ifade etmelidir. Ancak, bu özellikler yeterli midir? Gündelik kullanım karışıklığının ardında yatan kimi gerçek özü bulmak da önemlidir. Çoğumuz, metinleri, çoğul ve belirlenmiş ölçütler dahilinde şiir olarak tanımlamaktadır. Anlam çözümlemelerine göre bir metni şiir olarak adlandırırsak o bir şiirdir. “Anlam şiirde, geleneksel deyişle, yalnızca konu düzleminde yer almaz. Salt biçim düzeyinde, sözgelimi noktalama işaretlerinin bulunup bulunmamasında, büyük harf / küçük harf kullanımında, dizelerin sayfaya yayılış düzeninde de anlam vardır. Ayrıca bir şiirde(ya da bir şiirin içeriğinde diyebiliriz)hiçbir anlam bulunmamasının da bir anlamı vardır. Hiçbir anlam taşımamanın anlamı; anlamsızlığın anlamını taşıma anlamı.”(Rifat, Mehmet(1997), a.g.e., s.33)Zihnimizde sahip olduğumuz ve bir şiirin ölçütü olan özelliklerin o metinde var olduğu hakkında kendimizi aldatmaksızın yaptığımız nesnel çözümlemeye göre de bir metin şiir olabilir. Şiirin belli, kesin bir standartı yoktur. Her ölçülü metin de şiir değildir ama. Bir metni şiir olarak adlandırırken kendime göre ölçüt aldığım çoğu öznel bazı özellikleri sıralayabilirim. Bununla birlikte, klasik şiir metinlerine göre farklı olan yeni şiir metinleri(somut şiir, saf şiir, dada, letrizm vb.) göz önünde bulundurularak günümüzde şiir kavramının sınırları genişletilmelidir. Gerçekte, “Şiire bakmasını bilmek beceri ister. (...)Biz bir romanı, bir makaleyi anlatabiliriz, anlatırız ama bir şiiri anlatmaya kalkmayız, yinelemeyi yeğleriz. Bir pencere camı bize dışardaki şeyleri gösterir, bir roman gibi. Şiirde ise dışarıya bakılmaz, cama bakılır, camdır önemli olan.”(Anday, M.C.(1994), Geleceği Yaşamak, s.277-78, Adam, İst.).


Ölçünün şiir için gerekli olmadığı söylenebilir. Bir başkası da özgür koşuk şiirlerde ritmin bulunmadığını ileriye sürebilir. Bu belirlemelerde kesinlik yoktur. Özgür koşuk şiirlerde de kendine özgü bir ritmin bulunup bulunmadığı üzerinde düşünebiliriz. Ancak, geniş şiir kavramı gözönünde bulundurulduğunda tüm metinlerin ritmik bir etkisi olabilir. Sözcüklerin ritmik etkisi, ses ve ölçü şiirde ortaktır. Bu etkiler kesinlikle şiirseldir ve hemen tüm şiirlerde bulunmaktadır. Ritim ve ölçüyü bir metinde gördüğümüzde onu şiir olarak adlandırmamız olanaklıdır. Örneğin: Ece Ayhan’ın “Bakışsız Bir Kedi Kara” şiirindeki ritim ve ses atonal bir müzik yapıtına konu olmuştur. İmgeselliğin de bir şiir özelliği olmasına karşın, bir metnin şiir olmasını garanti etmediğini burada belirtmeliyim. İmgesellik, düzyazıda, şiirde olduğundan daha az yoğundur. Bununla birlikte imgesellik açısından şiirle düzyazı arasında kesin bir çizgi yoktur ve imgeselliğin şiirin vazgeçilmez bir öğesi olduğu söylenemez. İmgeselliğin, varlığının yanısıra, metin içinde az ya da çok kullanımı da şiirin niteliğinin belirlenmesi açısından biricik araç değildir. “Sıradan okur, genellikle sanatın işçiliğine değil de verdiği hazza odaklanır. Bir şairin nasıl söylediğiyle değil ne söylediğiyle ilgilenir. Oysa şair, nasıl söylediğinin anlaşılmasını ister, ne söylediğinin değil...”(Anday(1975), age, s.61).


Kantçı estetik bağlamında güzelliğin zorunlu bir unsur olmasına göre “güzel olmayan hiçbir metin şiir değildir” savı da ileriye sürülebilir. Cemal Süreya’da “güzel şiire kendini çevirten şiir de diyebiliriz” diyerek şiirle güzellik arasında bağlantı kurmuştur. Çünkü, bir şiir çevrilirken, eğer güzel bir şiirse, yeniden kurgulanmaya tüm öğeleriyle direnmez. Böylelikle çevirisi de-orjinaliyle aynı olmasa bile- güzel olur. Örneğin: Edgar Allen Poe’nun “Annabel Lee” şiirinin Anday çevirisi orjinali kadar, belki de ondan daha güzeldir. Bununla birlikte, güzellik bir metnin şiir olarak nitelendirilmesi için ayırt edici bir özellik değildir. Şiiri belirleyen özellikler açısından düşünce de öne çıkartılmıştır. Ancak, bir şiirde düşüncenin yoğunluğu şairi didaktizme, doğuda biçimsel olarak şiir görünümünde hikmetler saçan manzume üretme hatasına düşürebilir. Düşünce ile felsefeyi de ayırmalıyız kanımca. Şiir asla bir felsefeyi anlatamaz. Anlatmamalıdır da... Bu yüzden “felsefi şiir” saçmalığı bütünüyle sadece bilgisizlerin gözünü kamaştıran bir yanılsama olarak görülmelidir. Behçet Necatigil, lirizmle düşüncenin şiirdeki işbirliğinin tayin ediciliği üzerinde durmuştur. Bu açıdan, İngiliz Şair William Butler Yeats’in mezar taşında yazılı olan “Yaşama da ölüme de boş ver. Geç giy ey atlı!”(Yeats(1939), Last Poems, Under Ben Bulden şiirinden alıntı.) dizesi söylemek istediğim şiirdeki düşünselliğin dozuna iyi bir örnek oluşturuyor. Oktay Rıfat’da “Şairliğe soyunacak kişi şiir nasıl yazılır demeden önce ben nasılım demelidir. Kafası, gönlü cılız bir adamın şiiri de cılız olur. Kafası gönlü ileri olan adamın şiiri de ileri olur.(...) Şair ister istemez bir düşünür olmak zorundadır”(Rıfat, Oktay, Şiir Konuşması, s.62) demektedir. Buradaki şairin düşünürlüğü onun felsefi şiirler yazması değil, Yeats’in dizesi örneğinde olduğu gibi, lirizmin derinliğinde kendini hissettiren düşüncenin yaratıcısı olmasıdır.Bir şiiri oluşturan tüm özelliklerin hiçbiri tek başına o metnin şiir olarak adlandırılmasına hizmet etmez kuşkusuz. Bu anlamda dil elemanlarının alışılmışın dışında kullanıldığı metinlere şiir denilmesi yaklaşımı da yetersizdir. Örneğin aliterasyonlar bir düzyazıda fazla ise o zaman biz bu düzyazı metni şiir olarak değil ama düzyazı şiir(poème en prose) olarak adlandırabiliriz. Şiiri belirlemek bakımından birlik ölçütünde de güçlük vardır. Öğelerin katkıda bulunduğu birliğin kendisi belirsiz bir öğedir. Çünkü birlik tek bir şey değildir. Öğeler; birliği oluşturan yöntemleri ve etkileri birarada tutar.Bir diğer kurama göre de şiirsel dil ile gündelik dilin farklı olduğu, şiirsel dilin oyuncu ve tuhaf olduğu ileriye sürülmektedir. Şiirsel dil bizi gündelik dilin alanından çıkartarak, algılama ve duyumsama biçimimizi gündelik olandan kopartır. “Dil hem alışkanlıklar bütünüdür hem de alışkanlıkları yıkabilecek sonsuza açık bir dizgedir. Gerçeği yorumlayabilmek, gerçeğe ilişkin alışılmışın dışında görüntüler yaratabilmek, bir başka deyişle gerçeği yeniden kurabilmek de işte sonsuza açık bu dizgeyi kullanabilmeyi gerektirir.”(Rıfat, Mehmet(1997), age, s.102).Modernist şiirin isyancı ve görsel olması da şiiri tanımlamak bakımından kullanılabilecek diğer ölçütler olarak ileriye sürülmüştür. Aslında çoğumuzun bir grup ölçüte başvurmaksızın bir metni “şiirdir ya da şiir değildir” olarak adlandırmamız genellikle güvenilir yargılardır. Bunu şöyle yaparız: Şiirin neliği konusunda sezgisel bir kavrayış uygularız. Metne bakarak öğrendiklerimizi biraraya getiririz ya da metni okuduğumuzda bilinçsiz bir dikkatle ve hızla sıradan bir ölçütler grubunun metinde var olup olmadığını sorgularız. Şiiri doğuştan bilgilerle tanımak olanaklı değildir. Zira, Kantçı anlamda bizde ayrıca doğuştan bir şiir bilgisi de bulunmamaktadır. Yukarıda da vurguladığım gibi bu bilgi, yetenek ve normal eğitim sürecinin bir parçasıdır. Çokça şiir okumak, yeteneği varsa yazmak, şiir üzerinde çalışmak ve düşünmekle edinilir. Şiir olanı anlamak hangi yönden öğrenilebilir bir süreçtir; yoksa bir öykünme süreci midir?.Örneğin: Şiiri anlamayı sizden öğrendiysem, hangi ölçütleri uyguladığınızı anlayarak size öykünebilirim; kendime karşı bu testleri uygulayabilirim. Bir metnin şiir olduğunu bana öğretemezsiniz, o metni şiir olarak nasıl tanımladığınızı da bana anlatamazsınız. Sezgi öğretilemez çünkü. Benim ölçütlerim bana aittir ve zihnimde durmaktadır. Bir metnin şiir olarak belirlenmesinde yaptığım hatanın bana açıklanması da olanaklı değildir. Bu yüzden çoğunluk kötü bir şiiri birbirinden habersizce beğenir; şiir alanını özel bir ölçüt alanı ile sınırlandıramayız. Kısaca, anlatılamaz ölçüt, şiir kavramını kullananın kaçınılamaz sorumluluğundadır. Bir metni şiir olarak nitelendiririz, çünkü o dilimizde yarattığımız bir kategoriye eşdeğerdir. Ancak, bu kategori tek bir şiir hakkında bir şey ifade etmemektedir.Wittgenstein’ın gösterdiği gibi şiirin anlamına değin tartışmalar aslında dilbilgisine değin tartışmalardır. Onlar dilimizin biçimleridirler dilin neye işaret ettiklerinin değil. Farklı şiirler, bir anlamlar ve etkiler ailesi üretir; şiirdeki öğeler ailesinin resmini çizer. Böyle bir nitelik tanımlası için şiirin aday öğelerinin hiçbirisi akla uygun görünmüyor. Yani okuduğumuz bir metni şiir olarak nitelendirebilmemiz için öğelerden birisinin şiirsel etkinin çeşitliliğini üretebileceğini imgelemek zordur. Eğer şiir anlamlar ailesinin oluşturduğu bir kavramsa, onun tanımı da mümkün olan özelliklerin bir listesi olmalıdır. Bu tanım şöyle olabilir: Şiir, normal olarak şiire verdiğimiz çözümlemeler ve okuma türlerini ödüllendiren bir metin biçimidir. Böyle bir tanım, kimi çözümleme ve okuma biçimini özgül(specific) hale getirmedikçe döngüsel bir anlamda olacaktır.Şiire uygulayabileceğimiz okumaya ilişkin araçlar ve yöntemler verilmiş bir metni şiir olarak nitelendirmemizi sağlayabilecektir. Bu araçların bir bölümü diğer edebiyat türleri tarafından da paylaşılmaktadır. Farklı okuyucular farklı araçları kullanacaklardır. Bu nedenle araçlar listesi değişebilir. Şiiri tanımlayan ölçüt, tarihsel olarak görelidir, şiire uyguladığımız teknikler farklı toplumsal gruplar ve zamana göre değişebilir. Şiir okuma biçimleri de zamanla değişmektedir. Örneğin: Ahmet Haşim’in, Attila İlhan’ın, Nâzım Hikmet’in şiirleri... Okumamıza yardımcı bir araç olarak zamanın anlamlarına koşut biçimde şiirin anlamı da değişmektedir. Bu özellik de tüm zamanları kapsayacak biçimde şiirin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. “Yazınsal metnin ya da şiirin ilettiği göndergenin gerçek yaşamda bir benzeri olsa bile, bu gönderge gerçek gönderge değil, kurmaca bir göndergedir. Okura kurmacanın sınırları içinde gerçeği de hayal ettirebildiği için bir kurmacadır; okurun gerçeğe ulaşıp ulaşmaması yazınsal metnin ya da şiirin sorunu değildir; yazınsal metnin tek sorunu olabilir; o da gerçeğe benzerlik değil, kurmaca dünya içindeki metinsel gerçekliktir.”(Rıfat, Mehmet(1997),age,s.78) Oktay Rıfat diyor ki, “Çarşıyı, pazarı, damı, ağacı yerli yerinde bulmak isteyenler, bir sanatçının gündelik değerlere (dil yetisini kullanarak-A.Ş.)nasıl yeni değerler kazandırdığını merak etmeyenler okumasınlar yeni şiirleri...”Şiir çeşitli biçimlerde okuduğumuz bir metindir. Bunu okuduğumuz şiire kendi yöntemlerimizi, bilgilerimizi uygulamak suretiyle yaparız. Örneğin; Marksçı kuram hakkında en küçük bir bilgimiz olmadan Nâzım Hikmet’in şiirini anlayamayız. Anlasak bile eksik olur bu anlama. Şiir ve şiir olmayan arasında ayrım yapacak kesin bir çizgi de yoktur. Örneğin birisi Shakespeare’in Macbet’ini şiir, bir diğeri de oyun olarak okuyabilir ya da her ikisi olarak okuyup haz alabilir. “Ulysses”, “Tatar Çölü”, “Soğuk Ev” ve “Absalom, Absalom!” romanları da şiirsel anlamda okunabilir. Şiirler gösterdiğimiz dikkati ödüllendiren metinlerdir. Örneğin: Herkesi arkadaşımız olarak değerlendiremeyiz, birisini arkadaşımız olarak nitelendireceğimiz ölçütler, nitelikler vardır. Ve bunlar arkadaşımızda bulduğumuz özel niteliklerdir. Şiiri bir metin türü olarak tanımlamak, şiirsel çözümleme tekniklerine göre önem kazanmaktadır. Okurların ve eleştirmenlerin sıraladıkları teknikler listesine göre bu teknikler şiirin nasıl işlediğini ve şiirin nasıl okunması gerektiği sürecini işlevselleştirir.Şiir özünde bir dil olgusudur ve dildeki şaire özgü yaratıcılığın anlatımıdır. Leech, “şair yaratıcı değilse hiçbir şey değildir; o dili yaratıcı olarak kullanmadan nasıl yaratıcı olabilir?” demiştir. Aşk örneğin, şiirde çok işlenmiş bir temadır. Dünyanın pekçok ülkesinde sayısız aşk şiiri yazılmış olmasına karşın yine de şimdiye kadar hiç söylenmemiş, öncekilere hiç benzemeyen aşk şiirleri yazılabilir. Bu özellik dildeki yaratıcılığa, dil yetisinin kendine özgü alanını kullanmaya örnektir. Şair tıpkı bir simyacı gibi dildeki “altın söz”ün peşinde koşar ve şiirinde yepyeni ve duyulmamış sözleri sergiler. Şiirsel metin dildeki yaratıcılık açısından da tanımlanmaya uygun değildir. Şiirin tanımlanması konusunun gerçekte fazla bir önemi de olmasa gerektir. Çünkü, şiir yazınsal bir tür olarak her zaman işlevini yerine getirmektedir. Bu bakımdan derli toplu bir tanımın edebiyat bilimi ve eğitsel açıdan gerekliliği kuşku götürmese de bunun şiiri okuyarak yeniden kurma ve şairin özgün söyleyiş biçimini anlamaya önemli bir katkısı olmayacaktır. Şiirin uzmanca, yazınsal – estetik bir “seziş” olma özelliği, tanımından daha önemlidir. “Sezgi daha çok şiirin bağlantılarıyla, çağrışımların kimliğiyle ilgili bir niteliktir. (...)Her şiirde sezginin payı vardır; ne yazacağını bilen bir şair bile eline kağıdı kalemi aldığında aslında ne yazacağını bilmiyordur. Ama sonuç önemli. Sonuçta ortaya çıkan yapının ve yapıdaki bağlantıların niteliği önemli”( Süreya, Cemal(1965), Şapkam Dolu Çiçekle, s.61). Bu anlamdaki sezgi okur tarafından da çokça şiir okunarak olabildiğince kazanılmalıdır. Bana göre, yetkince, uzmanlık ölçüsünde, şiirin tüm özelliklerini kapsayan bir seziş, şiirin içimizdeki, deneyimlerimizle eşgüdümlü yerleşik tanımıdır. Şiirin, akıl dışılığı ölçüsünde, altyapısı okuma deneyimlerimizle oluşmuş sezgiyle(intuition) doğrudan ve aracısız kavranışı, onun tanımlanması gereğini ortadan kaldırdığı gibi anlaşılmasını da kolaylaştıran içsel bir özelliktir.Abdullah Şevki

Öykü Kahramanlarını Okunur Kılmak

.


"İyi yazmanın" ilk şartı, yazdığınız şeyden önce sizin keyif almanızdır.

Bu size devam etmek ve önünüze çıkan düşünsel zorlukları aşmak için gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Özellikle öyküsünün bir yerinde tıkanıp kalmaktan, elinde başlanıp bitirilememiş çok sayıda öykü birikmesinden şikayetçi olan arkadaşlar, durup düşündüklerinde büyük olasılıkla şunu keşfedeceklerdir: Tıkandıkları yerde kurgu, karakterler, mantık örgüsü ve olay gidişatı, kendilerine hiç de keyif vermeyen bir çehreye bürünmüş, hatta neredeyse 'görev duygusuyla' yazılır hale gelmiş olacaktır. Bu noktaya gelmiş olan yazarımız, bir-iki tekleme ve çabadan sonra iyice sıkılacak ve yazısını çaresizlik duygusu içinde çekmeceye kaldırarak gelecek ilhamlardan medet ummak zorunda kalacaktır.

Bu tür yorgunluklar sırf yolun başındaki amatör yazar adaylarının değil, bu işte epey yol almış profesyonellerin bile zaman zaman hızını kesebilir. Ancak neyse ki bu durum göründüğü kadar çıkışsız değildir.

İlk adım, öykünün tıkandığı noktadaki 'hoşlanılmayan element'lerin neler olduğunu ayrımlamaktır. İncelediğinizde karşınıza genelde, mantık açığına yer bırakmama çabasının adeta görev haline getirdiği tatsız bir sahne veya diyalog çıkar. İkinci olasılık, hiç de o kadar önem vermek istemediğiniz halde gidişatın tutarlılığı uğruna kendini fazla öne çıkarmaya başlayan bir karakterdir. Bizzat sizin kaleminizin yarattığı bir tiplemenin kendine böylesine 'ite kaka' yer açması, olayın devamını sizin için gittikçe 'uğraşmaya değmez' bir hale sokuyor olabilir. Üçüncü bir olasılık, aklınıza yeterince çekici bulduğunuz bir sahne veya gidişat gelmeyip de kendinizi doğaçlamaya bıraktığınızda ortaya çıkanlardan hoşlanmamış olmanızdır. Hem düşünerek bulduklarınızın, hem de içgüdüsel olarak döktüklerinizin işe yaramaz görünmesi, bir çıkmaz sokak duvarına çattığınıza karar vermenize neden olabilir.

Dördüncü bir olasılık, dilinizin hemen ucundaki bir sözcüğü bir türlü anımsayamamaya benzeyen ifrit edici bir 'teğet geçme' duygusudur. Kafanızda pek renkli biçimde oluşan bir sahneyi yazıya geçirirken, o renkleri pekala daha iyi aksettirebileceğinizi sezdiğiniz halde nedense kaleminizden ancak vasata yakın birşeyler çıkabildiği hissine kapılırsınız. Birkaç denemeden sonra kafanızdaki renklerin de solması, sizi şöyle tehlikeli bir çıkarıma götürebilir: "Hayalgücümde canlanan istediği kadar ilgi çekici görünsün, onu yazıya döktüğümde asla beş para etmiyor..." Hemen belirtelim: Bu çıkarıma asla inanmayın, çünkü doğru değildir. (Kendini bu durumda bulan bir yazar adayı için en iyi tedavi, yazmaya ve okumaya tam gaz devam etmektir. Çeşitli edebi eserleri okumak, hatta aradan beğenilenleri tekrar okuyarak ayrıntılarını incelemek, yazarken karşılaşılan zorlukların nasıl aşılacağı konusunda beklenmedik ipuçları sağlayarak yol ve yöntem gelişimine katkıda bulunacaktır.)

Gelelim her dört olasılıktan (veya bunlara benzer diğer olası ara kombinasyonlardan) kurtularak öykünüzü çakıldığı yerden çekip çıkarma yollarına...

İkinci adım, bir hedef sahne belirlemektir. Okumayı, izlemeyi, hatta bizzat başınıza gelmesi fikrini herhangi bir nedenle çekici bulacağınız bir sahne tasarlayın. Kafanızda öykünüzün bulunduğu o tıkanık noktadan, saptadığınız hedef sahneye doğru bir yol çizin.

Üçüncü adım, çizdiğiniz yoldaki pürüzleri gidermektir. Önce hedef sahnenizi mantık açığında bırakabilecek tüm ayrıntıları yakalayıp temizleyin. Bunun için gerekirse öykünün tamamlanmış yerlerine müdahale ederek, uygun bulduğunuz minimum eklemeleri veya eksiltmeleri yapabilirsiniz- bu konuda olabildiğince özgürsünüz; ne de olsa öykü sizin, kalem sizin, kurgu sizin. Örneğin sağa sola birkaç yeni paragraf serpiştirebilir, veya okura ipucu sağlayacak diyaloglar girebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken tek şey, sözkonusu ekleme ve eksiltmelerin kendini yama gibi belli etmemesi ve yeni mantık gediklerine neden olmamasıdır.

Tarladaki tüm taşları temizledikten sonra, sıra sahnenizi anlatmanın keyfine balıklama dalmaya gelecektir. İşte bu hareket tarzıyla hem bilişsel ve düşünsel yeteneklerinizi, hem de içgüdüsel doğaçlama potansiyelinizi devreye sokmuş ve en uygun karışımı sağlayarak öykünüzü balçıktan kurtarmış olacaksınız. Bu şekilde bir dizi 'zirve sahnesi' kurgulayarak arasını beslemek, sizi sonunda bir romana bile götürebilir.

Ancak küçük bir uyarıda bulunmadan geçmeyelim: Eğer 'zevkler ve renklerin' tartışılmazlığının bir cilvesi olarak hedef sahneniz fazla kanlı, şiddetli, kasvetli veya korkutma/iğrendirme ikilisinin öğelerini bol miktarda içeren bir yapıdaysa, bitirmeyi başardığınız öykünüz bile ancak sizin bu zevkinizi paylaşan okurlarınızca beğenilebilecektir.

Öte yandan, diyelim ki hedef sahnenizin (ve böyle sahnelerden örülü öykünüzün) marjinal zevk sahiplerinden çok, daha evrensel beğenideki okurlara hitap etmesini istiyorsunuz. Belli bir anlatım tekniği tutturmuşsunuz, dilbilgisi ve imla konusunda belli alışkanlıkları yakalamışsınız.. Hangi temayı işleyip hangi anafikri yansıtmak istediğinize karar vermişsiniz.. Hedef sahneleriniz, ara gelişmeleriniz yerli yerinde.. Ama ortaya çıkan öykünün bir eksiği olup olmadığından emin değilsiniz.. Zira size yine de bazı şeyleri 'teğet geçmişsiniz' gibi geliyor.

Böyle bir durumda ilk göz atılacak şey, düşündüğünüz anafikri istediğiniz belirginlikte yansıtıp yansıtamadığınızdır. Bunun sağlamasını yapmak için öyküyü evdekilere veya arkadaşlara okutmak her zaman için verimli olmayabilir. Eğer edebiyatla ilgilenen, profesyonel fikir verebilecek birine ulaşamadıysanız, yapılacak en iyi şey kendinize bir-iki hafta zaman tanıyıp öykünüzü kendi gözlerinizle tekrar değerlendirmektir.


Anafikirin yanı sıra kalite-kontrolden geçmesi gereken en önemli öğe, kahramanlarınızdır.

Dikkatinizi dünya sinema ve edebiyat tarihi boyunca beğeni kazanan, izlenen ve ilgi çeken tipleme ve kahramanlara çekelim şimdi. Elbette çok sayıda ve inanılmaz çeşitte örnek mevcut.. Hatta zirveye erişenler arasında, zamanın ve yüzyılın trendlerine göre çok büyük farklar da var.. Ama yine de bazı ortak paydaların kendini aradan hissettirdiğini görebiliyoruz. İkişer göz, birer burun sahibi olmak ve nefes almak kadar 'eşyanın tabiatından' kabul edilen (ki bunların bile istisnası olabilir: uzaylılar, korsanlar, vampirler, vs...) özelliklerin yanı sıra, böyle kahramanların pozitife yönelim olarak genellenebilecek bir yönleri olduğu rahatça öne sürülebilir.

Pozitife yönelim kavramını şöyle özetleyebiliriz:

1- Kahramanımız iyi ve erdemli özelliklere sahiptir ve böyle kalmak için çaba göstermektedir. Örümcek Adam, Buffy, Blade, Ripley, Harry Potter, Neo (Matrix), Jean Luc Picard, vs.. gibi tiplemeler böyle örneklerdir.

2- Kahramanımız yola berbat biri olarak çıkar, ancak öykü seyri boyunca yaşadığı yüzleşmelerde doğru tercihlerde bulunmayı başarır. Vampir Angel, çizgiroman kahramanı Gölge, Zeyna gibi tiplemeler bu türden örneklerdir.

3- Kahramanımız yola sorunlu biri olarak çıkar (psikolojik, düşünsel veya fiziksel sorunlar), ancak olayların akışı sırasında belli yüzleşmeler yaşayarak yakaladığı ipuçları sayesinde sorunlarını çözme sürecine girer. Silahşör Roland ve arkadaşları (Stephen King, Kara Kule serisi), Travis Cornel (Dean Koontz, Nöbet), Anakin Skywalker/Darth Vader, artı Wolverine, Rogue, Storm gibi bazı X-Men üyeleri, vs.. örnek gösterilebilir.

4- Kahramanımız kendini oldukça ortalama özelliklere sahip, sıradan biri olarak tanımaktadır. Ancak karşılaştığı olaylar sırasında kendisini de şaşırtan tepkiler gösterir, kendi dahil kimsenin ondan beklemediği ani çıkışlarla sorun çözümlerine yönelir. Bilbo Baggins, Elijah Baley (Isaac Asimov, Robot Romanları serisi), Marty McFly (Geleceğe Dönüş serisi), vs.. bu türden örneklerdir.


Pozitife yönelim kavramı, iyiye gidiş ve umut vadetme atmosferi taşıyarak öyküye hayat verir. En kasvetli Edgar Allan Poe öykülerinde bile mutlaka pozitif yönelimli bir kahraman veya zerre kadar da olsa umut vadeden olay akışı yer alır.

Kahramanlarının veya olay akışlarının hiçbir pozitife yönelim belirtisi sergilemediği bir öykü, en iyi olasılıkla fazlasıyla marjinal kalacak ve ancak arabesk (veya sıradışılık arayışını aşırıya kaçırmış) okura veya yazara hitap edebilecektir. Bu tür okur genelde ya gerçekçiliği kötümserlikle karıştırmakta ve kendini ancak kapkara kasvete boğulduğunda evinde hissedebilmektedir, ya da fazla iyilik ve erdem arayışının sıkıcı olduğuna karar vermiş ve renkli bir alternatif aramaya girişerek 'gücün Karanlık tarafını çekici bulanlar' kulübüne katılmıştır...

Ancak ne yazık ki negatif yönelimli, yani herkesin yerinde saydığı veya kötüye gittiği kurgular, okuruna uyarı amacıyla parmak sallayan ibret öyküsü formatında bile olsalar, 'birşeyleri fena halde teğet geçmeye' daima mahkumdurlar.

Sonuç olarak toparlamamız gerekirse,
1- Yarım kalmış öykülerinizi bitirmenin en iyi yolu, olayı içinde yüzmekten hoşlanacağınız sulara çekmektir.
2- İyi bir öykü yazdığınızdan emin olmanın en iyi yolu ise, içine pozitif yönelimli karakterler ve olay gidişatları serpiştirmek ve bunların elle tutulur bir anafikir yansıtmasını sağlamaktır.Dr Özlem Alpin

Şiirin İlkeleri - Edgar Allan Poe

.Şiirin ilkesinden söz ederken ne konuyu tüm açmak, ne de derinlere inmek niyetindeyim. Şiir dediğimiz şeyin ne olduğu üzerinde tamamen gelişigüzel konuşurken asıl amacım beğenime en uygun gelen ya da hayallerimi en kesin şekilde etkileyen kısa İngiliz ve Amerikan şiirlerinden birkaçını ortaya koymak olacaktır. "Kısa şiir" deyiminden kısa soluklu şiirleri kastetmekteyim. Daha söze başlarken eskiden beri şiir değerlendirme ölçülerimi yanlış ya da doğru etkileyen, bir bakıma kişisel, bir ilkeden söz etmemi bağışlayın. Uzun şiir olamayacağı kanısındayım. "Uzun şiir" deyiminin bütünüyle ancak yanlış kullanılan bir söz olduğuna inanıyorum.

Bir yazıya şiir diyebilmek için ruhu yüceltmek yoluyla uyarması gerektiğini belirtmek, bilmem gerekli midir? Şiirin değeri bu yüceltici uyarmayla oranlıdır. Bütün uyarmaların geçiciliği de ruhsal bir gerçektir. Şiir, adına hak kazandıracak uyarma derecesi uzun süreli bir yapı boyunca sürüp gidemez. En çok yarım saat sonunda bir azalma, çökme olur; duygular başka bir yöne döner ve artık şiir, etki ve madde bakımından, şiir olmaktan çıkar.

Önemli bir söz ederler "Kaybolmuş Cennet" konusunda, derler ki başında sonuna değin içten gelen bir coşkuyla okumak gerekir bu eseri. Okuma boyunca bu kanıya göre gerekli heyecanı aynı ölçüde tutmanın tam imkânsızlığıyla sözü edilen kanıyı bağdaştırmada güçlük çeken sayısız kişiler olduğuna şüphe yoktur. Gerçekten bu büyük esere ancak, tüm sanat eserlerinin can damarı bütünlük gerekçesini gözden uzak tutup sadece bir kısa şiirler dizisi olarak baktığımız zaman şiir yönü ortaya çıkar. Bütünlüğünü, başka bir deyimle, toplu etkisini bozmamak için (gereği gibi) bir nefeste okursak sonuç, uyarma ile sıkıntı arasında, sürekli bir gidip gelme olur. Gerçek şiir duygusu veren bir bölümden sonra, yavan bir bölümün gelmesi hiçbir türlü önlenemez ve eleştiriye dayanan -hiçbir önyargı da bizi ona hayran olmaya zorlayamaz. Nedir ki, eseri bitirdikten sonra birinci kitabı bir kenara koyup ikinci kitaptan başlayarak tekrar okursak önce tatsız bulduğumuz bir bölümün bizi bu derece hayran bırakması ve çok beğendiğimiz kısımları da değersiz bulmamız karşısında hayrette kalırız.

Bütün bu sözlerden çıkan sonuç yeryüzündeki, en iyi destanın bile, bütün halinde, son ya da kesin etkisinin değersizlik olduğudur ve doğrusu da budur.

İlyada'ya gelince, elimizde kesin bir delil yoksa da eserin lirik bir dizi kurmak amacıyla yazılmış olduğuna inanmamız gerekir, ama destan yönü bakımından ancak yetkin olmaktan uzak bir sanat duygusuna dayandığını söyleyebilirim. Modern destan kalıplaşmış eski örneklerin sadece çabasızca ve kapalı gözle tekrarlanmasından ibarettir. Artık bu türlü sanat sapıklarının modası geçmiştir. Sanmıyorum ya, hadi bir zamanlar çok uzun bir şiir gerçekten beğenilmiş olsun, fakat artık bunların toplumca sevilemeyeceği açıktır. Saçmalığı şüphe götürmeyen bir şiirin boyu değerinin ölçüsüdür inancının yerleşmesine yol açan büyük sanat dergileri olmuştur. Soyut yönden ele alındığı zaman sözü geçen sıkıcı dergiler yoluyla sürekli hayranlık doğuran salt uzunluk, salt kocamanlık diye bir şey düşünülemez. Şüphesiz bir dağ yarattığı fiziksel büyüklük duygusu yönünden bizi yüksekliğiyle etkilerse de hiç kimse bu türlü maddeye dayanan büyüklük duygusunu, "The Columbiad" önünde bile duyamaz. Sanat dergileri bile bize bu türlü etkilenmeyi öğretememişlerdir. Bununla beraber Lamartine'i litreyle, Pollok'u ise kiloyla ölçmemiz üzerinde ısrar etmemişlerse de "uzun soluklu çaba" konusunda sürekli gevezeliklerden başka bir sonuç çıkarabilir miyiz? Diyelim ki kayda değmez bir kişi "uzun soluklu çaba" yoluyla bir destan ortaya koymuş olsun, şayet övgüye değerse, çabası yönünden kendisini inançla övelim ama salt çabaya değer vererek destanı övmekten sakınalım. Umalım ki sağduyu gelecekte, sanat eserlerini etkileme amacıyla sarf edilen zaman ya da bu etkiyi sağlamada gerekli görülen "uzun soluklu çaba"dan ötürü değil, yaptığı etki, yarattığı duygu yönünden değerlendirsin. Gerçek, direnme ve dehanın ayrı şeyler olduğudur ve bütün sanat dergilerinin bu gerçeği görememelerine imkân yoktur. Yavaş yavaş bu kanı, yukarıda üzerinde durduğum birçokları gibi açık bir gerçek olarak benimsenecektir. O zamana değin genel olarak yapmacıkla suçlanılmaları bunların gerçekliklerine önemli bir zarar vermeyebilir.

Başka bir yönden şiirin hoşa gitmez bir kısalıkta olabileceği de yüzde yüzdür. Gereksiz bir kısalık eseri şiir olmaktan çıkararak bir yergi havasına sokar. Çok kısa bir şiir yer yer bizi parlak ve canlı bir şekilde etkilerse de asla derin ya da sürekli bir etki doğuramaz. Bir şiirin okur üzerindeki etkisi aynı ölçüde devam etmelidir. De Beranger acıklı ve ruh uyarıcı sayısız eserler vermişse de bunlar genel olarak toplum ruhunda bir iz bırakmayacak kadar güçsüz olmaktan ileri gidememiş, göklere çıkarılan sayısız imge ürünleri gibi rüzgâra kapılmış, sürülüp gitmişlerdir.

... Destan düşkünlüğü şiirin değer kazanması için uzun olması gerektiği kanısı, temelsizliğinden ötürü son birkaç yıl içinde yavaş yavaş toplum inancını yitirmekteyse de, bu kanının yerini başka sapkın bir düşünce almaktadır. Bu sapkınlığın kolay fark edilir yapmacıklığı yüzünden uzun süremeyeceği açıksa da, ortaya çıkmasından bu yana geçen kısa zamanda şiirimizin yanlış bir yol tutmasına diğer bütün karşıt düşünlerin el ele verseler bile başaramayacakları bir ölçüde sebep olmuştur. Öğretici denilen sapkınlıktan söz etmek istiyorum. Kapalı, açık, dolaylı, dolaysız yollardan bir kanıya varılmıştır: Şiirin son amacı doğru'yu bulmak olmalıdır. Her şiir, derler, töresel bir etki yapmalıdır, şiirin değeri bu etki ile ölçülecektir. Başta biz Amerikalılar bu gülünç fikrin savunucuları olduk ve asıl biz Boston'lular bu fikri enine boyuna geliştirdik. Kafamız bir noktaya takılmış; salt şiir yazmış olmak için yazmanın, amacımızın bu olduğunu söylemenin, asıl şiirin gerektirdiği değer ve güçten tüm yoksunluğumuzu belirtmek olacağını sanıyoruz. Oysa, şöyle, ruhumuzun derinliklerine bir göz atabilsek, yeryüzünde asıl şiirden, kendi başına bir olan şiirden, şiir olmaktan başka bir şey olmayan şiirden, salt şiir yazmak amacıyla yazılmış şiirden daha değerli, daha üstün güzellikte hiçbir eser olmadığını ve olamayacağını görüveririz hemen. Doğruya karşı saygım her yürekte bulunan saygı duygusundan daha derinse de doğruyu belletme yöntemlerini, bir ölçüde, sınırlarım. Bu yöntemleri uygulamada sınır gözetirim. Bunları dağıtarak zayıflatmam. Doğrunun sert gerekleri vardır, inceliklerle uğraşmaz. Şiirin kaçınılmaz öğeleri doğruyu hiçbir yönden ilgilendirmez. Doğruyu değerli taşlara, çiçeklere boğmak, gösterişli bir aykırı
düşünce haline getirmek olur. Doğruyu uygularken, süslü bir dilden çok ağırbaşlılığa önem vermek gerekir. Basit, kesin, özlü olmalıyız. Serinkanlı, durulmuş ve kayıtsız olmalıyız. Kısaca, şiire uygun ruh durumunun tam tersi olan ruh durumuna elden geldiğince yaklaşmalıyız. Gerçeksel yolla ve şiir yoluyla belletme yöntemleri arasındaki köklü ve derin ayrımları görmemek için gerçekten kör olmak gerekir. Bu ayrımlara karşın şiir ve gerçeğe özgü kaypaklık ve sertliği bağdaştırmaya hâlâ durmadan çabalayan kişi onmaz bir kuram delisinden başka bir şey değildir.

Düşünce evrenini en belirli üç bölüme ayırırsak bunların Arı-Us, Beğeni ve İçlek Dünya olduğunu görürüz. Beğeniyi ortaya yerleştiriyorum, çünkü onun düşüncedeki yeri tam da orasıdır. Her iki uçla sıkı sıkıya ilgilidir; ama İçlek Dünyadan o kadar az farklıdır ki Aristo Beğeninin bir kısım etkilerini öz erdemlerle karıştırıvermiştir. Bununla birlikte sözü edilen üçlü toplumun her bir bölümü öbüründen yeter bir kesinlikte ayrılmaktadır. Us, Doğru ile ilgilenir, Beğeni bize Güzel'i tanıtır, İçlek Dünyaysa göreve önem verir, görev konusunda, bilinç zorunluğunu, mantık da uygulama yollarını öğretirken Beğeni hoşa gideni ortaya koymakla yetinir; yalnız biçimsizliği, oransızlığı yönünden ve yakışana, uyguna, uyumlu düzene, kısaca güzelliğe düşmanlığından ötürü çirkinle savaşır.

Böylece Güzel'i sezme insan ruhunun derinliklerinde yaşayan ölmez bir içgüdüdür. Bu içgüdü insan hazzını değişik biçimler, sesler, kokular ve duygularla yaratır, kişi bunların arasında var olur. Nilüferin gölde, sevgili gözlerinin aynada yansıması gibi bu biçim, ses, renk, koku ve duyguların salt söz ve yazıyla tekrarlanması iki katlı bir haz kaynağı olur. Ama, bu tekrarlar şiir değildir.

Bütün insanlıkla birlikte kucaklayan manzaraları, sesleri, renkleri, koku ve duyguları gücü yettiği kadar canlı bir doğrulukla anlatarak elinden geldiğince şavklı bir coşkuyla şiir söylemekten başka bir şey yapmayan kimseye henüz kutsal adına ulaşamamış gözüyle bakarım. El atamadığı bir şey daha vardır uzaklarda. Kanmaz susuzluğumuz sürer; giderilmesi için o billur kaynakları bize göstermemiştir. Sözü edilen susuzluk insan ölümsüzlüğünün malıdır. Yıllarca süren varlığının bir sonucu, belirtisidir. Pervanenin bir yıldız çevresinde dönme isteği gibi. Sadece önümüzde duran Güzel'i beğenmeden öte ulaşılamayacak Güzel'e erişmek için çılgınca bir çabadır bu, ölüm sonrası utkularının büyülü bir önsezisinden esinlenerek öz öğeleri, belki de, ancak sonsuzluğun malı olan Güzel'in bir parçasını elde etmek için zamanla ölçülü nesneler, düşünceler arasında değişik biçimli düzenler kurarak çabalamaktayız. Böylece gürden ya da ince duygudan en çok etkileyen Musikiden ötürü gözlerimiz dolduğu zaman akıtırız gözyaş-larımızı ama, bu ağlama Rahip Gravia'nın inancı gibi haz artımından değil, kısa ve buğulu parıltılarını ancak şiir ya da musikiyle görebildiğimiz kutsal ve büyülü sevinçleri, yaşadığımız yeryüzünde hemen, bütünüyle ve bir daha yitirmemek üzere elde edemeyişten duyulan, içdarlığı ve sabırsızlık dolu bir kaygıdan ötürüdür.
Tam gelişmiş ruhların gerçeküstü güzellikleri ele geçirme çabaları, acuna, hem anlama, hem de şiirliğini sezme imkânını bulamadığı şeyleri vermiştir.

Şiir Duygusu, öncelikle resim, heykel, mimarlık, dans, özellikle de musikide ve çok özel olarak da bahçe düzenleme sanatında çeşitli gelişme yollan bulabilir. Konumuz yalnız şiirin sözcüklerle ortaya konmasıdır. Burada kısaca uyumdan söz etmek isterim. Musikinin değişik boy, uyum ve biçimleriyle şiir alanında hiçbir zaman atılması akla gelmeyecek kadar büyük bir yer tuttuğu, yardımından faydalanmak istemeyene aptal demeyi haklı gösterecek kadar dirimsel bir öğe olduğu gerçeği ile yetinerek burada onun şaşmaz önemini savunmayla vakit geçirmeyeceğim. Belki de ruh şiir duygusuyla yüklü olduğu zaman ulaşmaya çalıştığı büyük amaca, gerçeküstü güzelliği yaratmaya en çok musiki yoluyla yaklaşabilir. Belki de bu büyük amaç ara sıra ancak bu alanda gerçkeleşebilir. Zaman zaman, dünyaya özgü bir çalgıdan meleklere yabancı olmayan sesler çıktığını hazdan ürpererek sezeriz. Böylece genel anlamıyla şiirin musikiyle birleşmesinden şiir için en açık gelişme alanının doğduğu şüphe götürmez. Eski saz şairleri ve Alman şövalye şairlerinin bizde olmayan üstünlükleri vardı; Thomas Moore kendi şiirlerini okurken onları yapılarına en uygun bir biçimde söylüyordu.

Özetleyelim: Sözcüklerle kurulan şiiri "güzelliğin uyum yoluyla yaratılması" diye tanımlayacağım. Onun tek yargıcısı Beğenidir. Us ve bilinçle ikinci derecede ilgisi vardır. Görev ve Gerçekle uğraşmaz, arada bir dokunduğu olur.

Kısaca anlatayım. En arı, en yüksek, en dolgun olan bu beğeninin Güzeli seyirden doğduğunu savunmaktayım. Ruhun, Mantığı besleyen Gerçek ve kalbi coşturan tutkudan pek kolay ayrılan, Şiir Duygusu olarak tanıdığımız o haz verici yücelmesine ya da heyecanına ancak Güzelliği seyretmekle varılır. İşte bu yönden Güzellik -çok yüce güzellikleri de kapsar bir anlamda kullandım bu sözü- evet Güzellik şiirin yaşadığı ülkedir. Böyle derken şu çok açık sanat ilkesine dayanmaktayım: Etkiler temellerinde bulunan sebeplerden olumluluk ölçüsünde dolaysız olarak doğmalıdırlar ve bugüne değin hiç kimse sözü edilen bu özel yücelmeye en kolay şiirle ulaşabileceğini yadsıyacak kadar basitleşmemiştir. Bununa beraber, belki de eserin genel amaçlarını değişik yollardan altüst edebilir sakıncasıyla tutku kışkırtmalarının, Görev kurallarının ve hatta Gerçekten alınacak derslerin bir yönden üstünlük sağlayacak şekilde şiire sokulmaması gerektiği sonucuna varılmamahdır; çünkü gerçek sanatçı bunları şiirin havası ve asıl özü olan Güzelliğe gereken şekilde uydurmak için yumuşatma yollarını her zaman bulacaktır.

... Böylece sizlere şiirin ilkesini nasıl anladığımı gelişigüzel ve konunun bütününü kapsamadan uzak bir şekilde söylemeye çalıştım. Amacım şunu belletmekti: Kısaca ve sadece insanın Tanrısal Güzelliğe ulaşmayı amaç edinmesi olan bu ilke daima ruhun yüceltici bir uyarmasında kendini bulmaktadır; kalbin sarhoşluğu olan tutkudan ya da Mantığın besini olan Gerçekten tamamen ayrıdır. Çünkü tutku, ne yazık, Ruhu yüceltmekten çok alçaltma yönüne kayar. Oysa Sevgi, Gerçek, Kutsal Eros, Şehvet Venüsü'nden ayrı olan Gökler Venüsü, şüphe yok, tüm şiir temalarının en temizi, en gerçeğidir. Gerçek konusuna gelince, eğer bir gerçeğe varmakla daha önce ortada olmayan bir uyumu sezebilirsek, şiirin gerçekle ilgili etkisini hemen görüveririz, ama bu etki yalnız uyum yönünden olur ve ancak bu uyumu meydan Çıkarmaya yarayan Gerçekten doğan bir etki olmaz.

Bu arada, şairin içinde gerçek şiir etkisini doğuran basit öğelerin birkaçına bakmakla gerçek şiirin ne olduğu konusunda açık bir havrama daha çabuk varabiliriz, şair ruhunu besleyen tanrısal besini (ambronia) göklerde parıldayan yıldızlardan, çiçeklerin kıvrımlarından, fundalıklardan, başakların dalgalanmasından, incecik söğütlerin allanmasından, dağların mavi uzaklığından, bulut kümelerinden yarı gizli kaynaklann pırıltılarından, gümüş ırmakların aynasından ıssız göllerin durgunluğundan, yalnız kuyuların yıldızları yansıtan derinliklerinden alır. Kuşların cıvıltısında, Aeolus'un çalgısında gece rüzgârlarının iç çekişinde, korulukların üzgün uğultusunda kıyılara dert yanan dalgalarda, ormanların taze nefesinde, menekşenin hafif sümbülün şehvetli kokusunda, sınırsız ve bilinmeyen karanlık okyanusların üzerindeki bulunmamış uzak adalardan akşam vakti aldığı uyarıcı kokularda bulur bu besini. Onu, soylu düşüncelerin, Acun dışı süslerin, kutsal tepkilerin, şövalyece, cömertçe, esirgemezce yapılan işlerin tümünde ele geçirir. Kadının güzelliğinden, yürüyüşündeki incelikten, gözlerinin ışıltısından, sesinin melodisinden, yumuşak gülüşünden, iç çekişinden, elbisesinin uyumlu hışırtısından çıkarır. Kadının bağlayıcı okşamalarında, yakıcı heyecanlarında, tatlı şefkatinde, utangaç ve sadık bağlılığında, nihayet şairin önünde diz çöktüğü taptığı, her şeyin üstünde, 'evet her şeyin çok üstünde' olan aşkının inancında, katkısızlığında, gücünde ve yüzde yüz kutsal görkemliliğinde bütün derinliğiyle sezer bu besini.Türkçesi: Fikret Kolverdi
Türk Dili, Şiir Özel Sayısı, Şubat 1961